Schenken en estate planning

Met estate planning wordt bedoeld: het beheren/plannen van het kapitaal en vermogen van een persoon, met als doel de nalatenschap belastingtechnisch zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen. Belastingbesparing dus.

U hoeft niet over een heel groot kapitaal te beschikken om belasting te kunnen besparen. Zo kan bijvoorbeeld door periodiek te schenken of door uw kleinkinderen op te nemen in uw testament (kleinkindlegaat) al veel belasting worden bespaard. Ook kan met flexibele keuze testamenten worden bereikt dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingen voor de erfbelasting.

Een overzicht van de actuele vrijstellingen voor de schenkbelasting treft u hier aan. 

Grotere vermogens of het vermogen van een ondernemer of bedrijfsopvolgingen worden doorgaans gepland in samenwerking met een accountant, fiscalist of bancaire estate planner. Dit betreft echt maatwerk waarbij samenwerking tussen diverse expertises vaak leidt tot een optimaal resultaat.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Schenken

U kunt belasting besparen door specifieke bepalingen op te nemen in uw testament. Tijdens uw leven kunt u natuurlijk ook schenken “met warme hand”, zoals dat heet. Door tijdens uw leven te schenken wordt uw erfenis automatisch kleiner. Schenken heeft onder andere de volgende 3 voordelen:

  1. De erfgenamen betalen bij uw overlijden minder erfbelasting
  2. De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ) wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen.
  3. Door te schenken verlaagd u uw vermogen. Afhankelijk van uw situatie betaalt u mogelijk misschien minder eigen bijdrage en/of minder belasting over uw vermogen.

Hier treft u de actuele tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting aan.

Schenken op papier

Wij adviseren in de regel niet weg te schenken wat u mogelijk zelf nog nodig hebt, of als uw vermogen bijvoorbeeld vast zit in (een) woning(en) en/of aandelen. Een oplossing hiervoor is schenken op papier. Een schenking op papier regelt u via de notaris.

De belastingdienst ziet een schenking op papier als een schuld die u heeft aan (bijvoorbeeld) uw (klein)kinderen. Over die schuld betaalt u verplicht 6% rente aan uw (klein)kinderen. Als u die rente niet betaalt, dan telt de belastingdienst de schenking alsnog op bij uw eigen vermogen. Dan vervallen de belastingvoordelen voor u en later dus ook voor uw erfgenamen.

Schenken aan een goede doel (“algemeen nu beogende instelling” of “ANBI”).

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar. U dient ten minste 1 keer per jaar een vast bedrag uitkeren. Het belangrijkste voordeel van een periodieke gift is dat de gift fiscaal aftrekbaar is en dat de ANBI over de gift geen schenkbelasting hoeft te betalen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Via deze link kunt u de meest recente goede doelen gids inzien.

Wij willen het graag goed voor u regelen.