Stichting & vereniging

 

Er komt veel kijken bij het oprichten van een stichting of vereniging. Welke rechtsvorm past het beste bij uw doelstellingen en waar moet u zoal op letten? Een stichting en (formele) vereniging moet verplicht bij notariële akte worden opgericht. De akte van oprichting bevat de statuten (spelregels). De notaris zal de stichting of vereniging en de eerste bestuurders na oprichting inschrijven in het handelsregister.

De verschillen tussen een stichting en een vereniging hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Op 1 juli a.s. wordt de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) van kracht. De WBTR heeft onmiddellijke werking, met dien verstande dat er een aantal overgangsrechtelijke regelingen van toepassing zijn om aan de huidige praktijk tegemoet te komen. De WBTR is onder andere van toepassing op bestaande stichtingen en verenigingen. Heeft u de statuten van uw organisatie al laten controleren? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Gewoon

Goed

Geregeld!

Stichting

Iedereen kan een stichting oprichten: alleen of samen met anderen. Veel stichtingen worden opgericht ter verwezenlijking van een goed doel. Een stichting kent geen leden en mag geen winst uitdelen aan bestuurders en/of oprichters. Het vermogen van de stichting moet door het bestuur overeenkomstig de statutaire doelomschrijving worden aangewend. 

Een stichting is een rechtspersoon en mag onder meer contracten afsluiten, subsidie ontvangen en bezittingen hebben. De statuten zorgen voor een goede interne organisatie. Al deze zaken helpen bij het verwezenlijken van het sociale of maatschappelijke doel van de stichting. Bestuurders van een stichting zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Het is dan natuurlijk wel van belang dat zij de stichting behoorlijk besturen.

In de statuten van een stichting kunnen bepalingen worden opgenomen waardoor de stichting kan worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (“ANBI”). Hier leest u aan welke voorwaarden een stichting dan moet voldoen.

 

Vereniging

Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een vereniging heeft leden, die tijdens de algemene ledenvergadering mee mogen beslissen over belangrijke zaken binnen de vereniging. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. 

“Verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst!”

Het oprichten van een vereniging bij de notaris zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een vereniging is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels moeten zorgen voor een goede interne organisatie van de vereniging.

Wij willen het graag goed voor u regelen.