Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn op onze dienstverlening van toepassing:

 1. Smalbraak Notarissen B.V. (“Smalbraak”) is een in Deventer gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smalbraak aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten en alle overige werkzaamheden hieronder begrepen.
 2. Het niet weersproken in ontvangst nemen van door Smalbraak op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept) akten of documenten impliceert de erkenning van het verlenen van de opdracht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Smalbraak. Tussen opdrachtgever en de persoon die de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
 4. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Smalbraak, maar ook ten behoeve van haar (indirecte) aandeelhouders, (indirecte) bestuurders, de notarissen (met inbegrip van opvolgers), kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Smalbraak werkzaam zijn of waren of bij de uitvoering door Smalbraak van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Smalbraak aansprakelijk zou kunnen zijn.
 5. De aansprakelijkheid van Smalbraak is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Smalbraak afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen). Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Smalbraak beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit, dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 6. De in lid 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook i) indien Smalbraak aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd en ii) indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. Opdrachtgever geeft Smalbraak het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 7. Smalbraak is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Smalbraak om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens opdrachtgever, en vrijwaart Smalbraak voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 8. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is – mits deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon – deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de bedoelde persoon in privé aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld.
 9. Declaraties van Smalbraak dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Smalbraak kan in geval van verzuim de opdracht direct en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Kosten van invorderingsmaatregelen komen geheel voor rekening van opdrachtgever. Smalbraak kan verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt gestart. Tevens kan Smalbraak verlangen dat de (tussentijdse) declaratie wordt voldaan voorafgaand aan het tekenen van de akte(n).
 10. Een vordering op Smalbraak vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Smalbraak betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 11. Smalbraak houdt één of meer derdengeldenrekening(en) aan als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt bij kredietinstelling(en) met een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Als een kredietinstelling (negatieve) rente over het saldo van de derdengeldenrekening in rekening brengt, zal Smalbraak deze rente tegen gelijk percentage aan opdrachtgever doorbelasten.
 12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Smalbraak kan inroepen, vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 13. Smalbraak is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van partijen, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) van een rechtspersoon en de herkomst van ontvangen gelden vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich daarmee akkoord, en verleent voor zover nodig zijn toestemming.
 14. Smalbraak houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te raadplegen op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

In het kader van de dienstverlening verwerkt Smalbraak persoonsgegevens. Voor het privacybeleid van Smalbraak wordt verwezen naar www.smalbraak.nl/privacyverklaring.

De rechtsverhouding tussen Smalbraak en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie als bedoeld in voormelde regeling bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 5 januari 2021. Hier treft u onze algemene voorwaarden aan in pdf.