Erfzaken

Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis. Allemaal vragen waar u op enig moment mee te maken zult krijgen. Los van alle emoties komt er bij het overlijden van een dierbare veel op u af. Onze beroepsorganisatie ontwikkelde speciaal hiervoor een overzichtelijke checklist.

U kunt uiteraard ook gewoon even contact met ons opnemen.

Gewoon

Goed

Geregeld!

Testament

Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden.

De wet kent voor gehuwden en geregistreerd partners een goede basis regeling, genaamd de wettelijke verdeling. Deze wettelijk verdeling houdt kort gezegd in dat alle bezittingen naar de langstlevende gaan en dat de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder krijgen die pas opeisbaar is als ook de langstlevende ouder is overleden. Deze basis regeling biedt echter geen ruimte voor maatwerk.

Wilt u van deze basis regeling afwijken of aanvullende zaken regelen zoals voogdij en een bewindregeling voor uw kinderen dan kunt u dit vastleggen in een testament. Ook kunt u in uw testament een executeur benoemen. Een executeur handelt kort gezegd de nalatenschap af. Daarnaast is het bij een samengesteld gezin en/of stiefkinderen verstandig om een testament op te stellen. Dit geldt ook als u niet wilt dat één of meer wettelijke erfgenamen van u erven.

Wie uw wettelijke erfgenamen zijn leest u hier.

Ook kunt u met het opstellen van een flexibel keuzetestament regelen dat er bij overlijden minder erfbelasting hoeft te worden betaald en ook kunt u regelingen opnemen zodat u optimaal gebruik maakt van de vrijstellingen voor de erfbelasting. U kunt bijvoorbeeld ook uw kleinkinderen opnemen in uw testament.

Onze beroepsorganisatie maakte een online testamentcheck. De uitkomst van deze checklist kunt u meenemen naar de eerste bespreking met de notaris. Zo komt u goed beslagen ten ijs.

Het is in de regel verstandig om uw testament eens in de 5 à 10 jaar tegen het licht te houden en in ieder geval bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding, pensioen en/of ziekte. Wilt u een testament opstellen neem dan contact met ons op of vraag hier uw offerte aan.

Verklaring van erfrecht

Als uw partner of één van uw familieleden/naasten is overleden is er vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin onder andere staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen  aantonen dat zij recht hebben op bijvoorbeeld het banktegoed van de overledene. De bank geeft aan in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, doet de notaris een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart. Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen lastig te vinden, dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Erfenis

Als u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en op welke wijze u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen beslissing over aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Als u de erfenis aanvaardt bent u ook aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Het is daarom van belang u goed te laten adviseren.

Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de erfenis samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet wie wat erft. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris. Als in het testament een executeur is benoemd, zorgt die voor de verdeling.

In de brochure “Een erfenis, wat nu?” van onze beroepsorganisatie leest u alles over het wel of niet aanvaarden van een erfenis, het afwikkelen ervan, de kosten en de rol van de notaris. De notaris kan de erfgenamen ook begeleiden bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap.

Heeft u vragen over een erfenis of wilt u de notaris betrekken bij de afwikkeling van een nalatenschap neem dan contact met ons op en informeer ook naar de kosten.

Legalisatie

Als een andere notaris een nalatenschap behandelt dat kan het zijn dat u de door deze notaris op te stellen verklaring(en) moet laten legaliseren. U kunt contact met ons opnemen om hier een afspraak voor te maken. Het is van belang dat u dan een geldig legitimatiebewijs meeneemt. De kosten voor het legaliseren van een verklaring of volmacht bedragen € 60,00 incl. BTW.

Wij willen het graag goed voor u regelen.